skip to Main Content
  • 这个字段是用于验证目的,应该保持不变。

范莎学院微信公众号:
Fanshawe_College

范莎学院抖音号:
Fan13482669595

范莎学院国际部老师联系方式

杨晓斌

范莎学院国际教育处 –亚洲专员

Xiaobin (John) Yang

邮箱: jxyang@fanshawec.ca

邹震

范莎学院驻中国代表

Zhen (Joey) Zou

邮箱: chinamarket@fanshawec.cn

滕语墨

范莎学院驻中国代表

Yumo (Maggie) Teng

邮箱: china@fanshawec.cn

Back To Top